TÌM DẤU ẤN PHÂN TỬ CỦA CHUỐI TIÊU (CAVENDISH) THƯƠNG PHẨM Ở LÂM ĐỒNG BẰNG PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CHUỖI PCR

Nguyễn Xuân Tùng, Kim Soo Yong, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Hoàng Thị Như Phương

Tóm tắt


Kết quả phân tích di truyền 6 dòng chuối tiêu thương phẩm tại Lâm Đồng dùng kỹ thuật RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA – đa hình các đoạn ADN khuếch đại ngẫu nhiên) cho thấy hệ số di truyền gần giống nhau và giống với chuối Tiêu hồng lấy ở Viện cây ăn quả, Hà Nội (trên 85%) nhưng lại khác với chuối Già Đài Loan tại đại phương. So sánh đoạn trnF-trnL trong lục lạp giữa các dòng chuối tiêu khảo sát chỉ khác nhau khoảng 5 vị trí (<2%) chứng tỏ chúng có chung một nguồn gốc. Giống chuối Laba trung, thân tím đen hoàn toàn tương đồng với các giống chuối Cavendish phổ biến ở vùng Đông Nam Á như giống Siamea (Thái Lan), Burmanicoides (Myanmar), Malaccensis (Malaysia), chứng tỏ chuối Laba không phải loài đặc hữu mà có thể được di thực vào Lâm Đồng.


Từ khóa


Dấu ấn phân tử; Chuối tiêu; Kỹ thuật RAPD; Hệ số di truyền; Lâm ĐồngDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.215(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Xuân Tùng, Kim Soo Yong, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Hoàng Thị Như Phương

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin