NHÂN DÒNG VÀ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ METHYL HÓA VÙNG ICR (Imprinting control region) TRÊN LOCUS Igf2/H19 Ở CHUỘT (Mus musculus)

Trần Văn Giang

Tóm tắt


Epigenetic (ngoại di truyền) là hiện tượng trong quá trình in dấu hệ gen (genome imprinting) mà chỉ một allele bố mẹ được biểu hiện tùy thuộc vào nguồn gốc allele đó. Biến đổi epigenetic gồm các cơ chế phân tử: methyl hóa ADN, acetyl hóa protein histon hay tổ chức lại nhiễm sắc thể. Sự biểu hiện và điều hòa biểu hiện trên locus in dấu Igf2/H19 chịu tác động trực tiếp của vùng kiểm soát methyl hóa ICR (Imprinting control region). Vùng này trên locus in dấu Igf2/H19 đã được nhân dòng thành công với mức độ methyl hóa khác nhau phụ thuộc vào allele có nguồn gốc từ bố hay từ mẹ và mang tính đặc hiệu mô. Sự khác nhau trong quá trình methyl hóa đã điều hòa trực tiếp đến sự biểu hiện trên locus này.


Từ khóa


Ngoại di truyền; In dấu hệ gen; Methyl hóa; Biểu hiệnDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.216(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Trần Văn Giang

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin