CHẤT DÂN GIAN TRONG THƠ XỨ NGHỆ THẾ KỈ XX

Trần Thị Thanh

Tóm tắt


Chất dân gian trong thơ xứ Nghệ thế kỉ XX được thể hiện ở thi hứng mang tính truyền thuyết dân gian, cách tính dân gian, tín ngưỡng dân gian, thành ngữ quen thuộc; qua đó nổi bật lên một đặc điểm thi pháp thơ Nghệ Tĩnh thời điểm này là phong cách dân gian. Đó cũng là một nét đẹp trong tâm hồn thi ca Nghệ Tĩnh, đẹp vì nó hướng đến cội nguồn thơ ca cũng chính là cội nguồn văn hóa sinh hoạt đến tín ngưỡng tâm linh của dân tộc và cả nếp nghĩ, cách tính đời thường.


Từ khóa


Chất dân gian; Thơ Nghệ Tĩnh; Thi pháp



DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.217(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Trần Thị Thanh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin