HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI LẠCH Ở THÔN MĂNG LINE, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Trần Thị Hiền

Tóm tắt


Dựa trên nguồn tư liệu điền dã được thu thập tại thôn Măng Line, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, bài viết này tập trung nghiên cứu hôn nhân của người Lạch trong truyền thống cũng như những biến đổi trong giai đoạn hiện nay trên các phương diện: quan niệm, nguyên tắc, loại hình, nghi lễ và cư trú sau hôn nhân, nhằm góp thêm nguồn tư liệu về người Lạch ở Lâm Đồng.


Từ khóa


Hôn nhân của người Lạch; Lâm ĐồngDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.218(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Trần Thị Hiền

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin