TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC TRONG TIẾP THỊ ĐỊA PHƯƠNG

Trương Thị Ngọc Thuyên

Tóm tắt


Nhiều quốc gia trên thế giới đã gặt hái thành công nhiều mặt nhờ tiếp thị địa phương. Đây cũng là một vấn đề đang thu hút sự quan tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, tài liệu về lĩnh vực này còn hạn chế và việc thực hiện tiếp thị địa phương trong thực tế còn nhiều bất cập. Bài viết là sự tổng hợp một số tài liệu mang tính khái quát về các quá trình hoạch định và triển khai tiếp thị địa phương. Bài viết trình bày mô hình chiến lược tiếp thị địa phương bao gồm: đánh giá hiện trạng địa phương, xác định đối tượng và thị trường mục tiêu, xây dựng các yếu tố tiếp thị, xây dựng kế hoạch tiếp thị và triển khai thực hiện và đánh giá chiến lược tiếp thị. Mỗi một địa phương có những nguồn lực và khả năng cạnh tranh khác nhau, do vậy các địa phương phải chủ động xây dựng chương trình tiếp thị trên cơ sở các phân tích nguồn lực, cân đối kinh phí thực hiện với hiệu quả mong đợi trong chiến lược tiếp thị.


Từ khóa


Tiếp thị địa phương; Mô hình chiến lược tiếp thịDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.219(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Trương Thị Ngọc Thuyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin