ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀO XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIA TRỌNG TRONG TÍNH TOÁN CHI PHÍ VỐN CÓ GIA TRỌNG (WACC)

Nguyễn Thanh Hồng Ân

Tóm tắt


Trong việc tính toán chi phí vốn trung bình cho các dự án đầu tư, một thành phần quan trọng là gia trọng dành cho các nguồn vốn trong cơ cấu. Theo cách tính truyền thống WACC, các gia trọng này sẽ được tính dựa trên giá trị thị trường của các nguồn vốn trong cấu trúc. Tuy nhiên, với các hợp đồng cho vay vốn đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, người cho vay đã đồng thời đính kèm vào đó một quyền chọn. Giá trị quyền chọn này không được phương pháp truyền thống tính toán và điều chỉnh. Điều này khiến việc tính toán các gia trọng có thể không được chính xác. Bài viết này trình bày cách dùng phương pháp của Black – Scholes để định giá các quyền lựa chọn tiềm ẩn này. Từ đó, ta có thể tính chính xác hơn gia trọng cho từng loại nguồn vốn trong cấu trúc vốn để tính lãi suất WACC thích hợp.


Từ khóa


Định giá quyền chọn; Black-Scholes approach; WACCDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.220(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Thanh Hồng Ân

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin