CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THUẬN VÀ NGƯỢC XU HƯỚNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung xem xét hiệu quả đầu tư của hai chiến lược đầu tư: Chiến lược đầu tư thuận xu hướng (Momentum) và chiến lược đầu tư nghịch xu hướng (Contrarian) trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng Giêng năm 2007 đến tháng ba, 2011 bằng cách sử dụng phương pháp thực nghiệm của Jegadeesh và Titman (năm 1993). Kết quả nghiên cứu cho thấy chiến lược đầu tư thuận xu hướng (Momentum) sẽ mang lại hiệu quả đối với khoảng thời gian nắm giữ cổ phiếu là 1, 5, 10, 20, 60 và 90 ngày. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư ngược xu hướng lại không mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư với cùng những mốc thời gian nêu trên. Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn khác với các nước có thị trường chứng khoán đã phát triển lâu đời trên thế giới. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng trên thị trường chứng khoán Việt Nam các nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ cồ phiếu trong thời gian ngắn, lý tưởng nhất là 5 ngày. Đồng thời, các nhà đầu tư nên mua những cố phiếu đã tăng giá với khối lượng giao dịch lớn trong quá khứ và bán những cổ phiếu giảm giá với khối lượng giao dịch lớn trong quá khứ sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn việc mua những cổ phiếu tăng giá trong quá khứ nhưng khối lượng giao dịch thấp và bán những cổ phiếu giảm giá trong quá khứ nhưng khối lượng giao dịch thấp.


Từ khóa


Chiến lược đầu tư thuận xu hướng; Chiến lược đầu tư ngược xu hướng; Thị trường chứng khoán Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.0.0.221(2012)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2012 Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin