CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH VI THEO HỌC CAO HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân

Tóm tắt


Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tiếp tục theo học cao học của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh dựa trên số liệu khảo sát 432 sinh viên đại học tại Trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố là: Nhận thức kiểm soát hành vi; Trung thành thương hiệu; Thái độ dẫn đến hành vi, và Chuẩn chủ quan có quan hệ tuyến tính thuận chiều với ý định hành vi đăng ký học cao học tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là thứ tự mức độ tác động của từng nhân tố đến ý định hành vi của sinh viên.

Từ khóa


Cao học; Sinh viên; TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Ý định; Ý định hành vi.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ajzen, I. (1985). From intention to actions: A theory of planned behavior. Heidelberg, Germany: Springer Press.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50(2), 179-211.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Boston, USA: Addison - Wesley Press.

Arjun, C. (1999). Does brand loyalty mediate brand equity outcomes? Journal of Marketing Theory and Practice, 7(2), 136-146.

Boonghee, Y., Naveen, D., & Sungho, L. (2000). An examination of selected marketing mix elements and equity. Journal of Academy of Marketing Science, 28(2), 195-211.

Chaniotakis, I. E., Lymperopoulos, C., & Soureli, M. (2010). Consumers’ intention of buying own - label premium food product. Journal of Product and Brand Management, 19(5), 327-334.

de Matos, C. A., Ituassu, T. C., & Rossi, C. A. V. (2007). Consumer attitudes toward counterfeits: A review and extension. Journal of Consumer Marketing, 24(1), 36-47.

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.

Giner-Sorolla, R. (1999). Affect in attitude: Immediate and deliberative perspectives in dual - process theories in social. New York, USA: The Guilford Press.

Hà, N. T. & Nguyễn, T. Đ. (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam: Nghiên cứu mở rộng thuyết hành vi có hoạch định. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 32(4), 21-28.

Hoàng, T., & Chu, N. M. N. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Limayem, M., Khalifa, M., & Frini, A. (2000). What makes consumers buy from the internet? A longitudinal study of online shopping. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 30(4), 421-432.

Nguyễn, Đ. T., & Nguyễn, T. M. T. (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động Xã hội.

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44.

Taylor, S., & Tood, P. (1995). Decomposition and crossover effects in the theory of planned behavior: A study of consumer adoption intentions. International Journal of Research in Marketing, 12, 137-156.

Từ, T. H. Y. (2015). Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến (online shopping) của người tiêu dùng. Được truy lục từ http://donga.edu.vn/linkclick.aspx?fileticket=DZt7f7q%2Bpmc%3D&tabid=438.

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.222(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Hồ Trúc Vi, Phan Trọng Nhân

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin