VỀ ĐỐI NGẪU VÀ ỔN ĐỊNH TOÀN CỤC CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA TRỊ DÙNG LARGRANGE VÀ ĐIỀU KIỆN TĂNG TRƯỞNG TRÊN KHÔNG GIAN BANACH

Lê Minh Lưu

Tóm tắt


Bài báo xét đối ngẫu của tối ưu đa trị dùng Largrange thõa điều kiện tăng trưởng trên không gian Banach. Các kết quả chính của đối ngẫu mạnh được chứng minh dựa trên điều kiện tăng trưởng. Một vài kết quả về ổn định toàn cục cũng được đưa ra.


Từ khóa


Bài toán đối ngẫu; Ổn định toàn cục; LargrangeDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.225(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Lê Minh Lưu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin