XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÁCH CÁC ĐỈNH CHẬP CỦA PHỔ GAMMA VỚI CÁC PHÔNG PHI TUYẾN VÀ TUYẾN TÍNH

Mai Xuân Trung, Võ Thị Ái Quyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi trình bày chương trình do chúng tôi thiết kế, dùng phân tích tách hai đỉnh năng lượng chồng chập của phổ gamma trên các nền phông phi tuyến và tuyến tính, để xác định các thông số của đỉnh nhằm tăng cường khả năng phân tích của một hệ phổ kế gamma dùng với detector nhấp nháy hay bán dẫn, bằng thuật toán sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến và tuyến tính.


Từ khóa


Hệ phổ kế Gamma; Detector nhấp nháy; Phương pháp bình phương tối thiểuDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.226(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Mai Xuân Trung, Võ Thị Ái Quyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin