PHẢN ỨNG DỰA TRÊN MANGAN(III) CỦA 1,1-DIARYLETEN VỚI ALKYL 2-0XOCYCLOPENTANCARBOXYLAT: MỘT CON ĐƯỜNG HIỆU QUẢ ĐỂ CÓ CÁC DẪN XUẤT 2-0XABICYCLO[3.3.0] OCTAN

Huỳnh Thái Kim Ngân, Nguyễn Văn Hạ

Tóm tắtTừ khóa


Manganese(Ill) acetate; 2-oxabicyclo[3.3.O]octanes; Oxidative cycloadditionDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.227(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Huỳnh Thái Kim Ngân, Nguyễn Văn Hạ

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin