CÁC LOÀI THỰC VẬT LÀM RƯỢU CẦN Ở LÂM ĐỒNG

Nguyễn Khoa Trưởng

Tóm tắt


Qua kết quả điều tra đã thu thập 9 loài thực vật ở Lâm Đồng được cộng đồng dân tộc thiểu số sử dụng làm rượu cần truyền thống, gồm các loài: Ap henandra uniflora (G. Don) Brem, lndigofera longicaudata Thuan., Laggera falacata (D. Don) O. Ktze, Symplo cos cochinchinensis (Lour.) Moore, Leea rubra Bl. ex Spreng. , Gonocaryum lobbianum (Miers.) Kurz., Diplospora singularis Korth., Crotalaria albida Heyne ex Roth, Rubia p hillippinensis Elmer. Từ các loài cây trên đã phân lập và tuyển chọn được 02 chủng nấm men (SA2, SA3) và 03 chủng nấm mốc (Mucor spp ., Rhizopus spp., Aspergillus spp.) có ý nghĩa trong quá trình lên men rượu cần.


Từ khóa


Thực vật làm rượu; Nấm men; Nấm mốcDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.229(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Khoa Trưởng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin