DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH DÃY SỐ THỜI GIAN ỨNG DỤNG TRONG HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phan Minh Đức

Tóm tắtTừ khóa


Dự báo; Mô hình dãy số thời gian; Ngoại suy giản đơn hàm xu thế; Hoạch định tài chính doanh nghiệpDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.230(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Phan Minh Đức

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin