ĐO LƯỜNG SỰ THÕA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Minh Hiếu

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã xác định có 06 yếu tố ảnh hưởng đến sự thõa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn tại Thành phố Đà Lạt, bao gồm: Phương tiện hữu hình, sự tin cậy, khả năng đáp ứng, sự cảm thông, sự đảm bảo và giá cả. Trong đó yếu tố giá cả có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất còn sự cảm thông có mức độ ảnh hưởng yếu nhất. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về mức độ hài lòng theo nhóm tuổi.

Từ khóa


Sự thõa mãn của khách hàng; Dịch vụ khách sạn; Phương tiện hửu hình; Sự tin cậy; Khả năng đáp ứng; Sự cảm thông; Sự đảm bảo; Giá cảDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.231(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Minh Hiếu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin