CẤU TRÚC VÀ NGHĨA CỦA CÚ (TỪ ĐIỂM NHÌN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN)

Dương Hữu Biên

Tóm tắtTừ khóa


Cú; Kết cấu; Động lực học; Chuỗi hành động; Nổi bật tri nhậnDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.232(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Dương Hữu Biên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin