RDB2OWL: MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SANG OWL

Phạm Thị Thu Thúy

Tóm tắt


Một trong những lợi thế của Semantic Web là để mô tả dữ liệu với một ý nghĩa rõ ràng và liên kết giữa các dữ liệu bằng cách sử dụng ngôn ngữ OWL (Web Ontology Language). Ngày nay hầu hết các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Để tận dụng lại các dữ liệu này, cần thiết phải có phương pháp chuyển dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào định dạng của OWL Ontology. Một số phương pháp đã được đề xuất, tuy nhiên, hầu hết các quy tắc chuyển đổi đã không được hoàn chỉnh. Bài báo này đề xuất một số quy tắc cải thiện trong việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang OWL Ontology. Ngoài ra, tất cả các bước chuyển đổi trong thuật toán RDB2OWL được thực hiện tự động mà không cần bất kỳ sự can thiệp của người dùng.

Từ khóa


Biến đổi; Cơ sở dữ liệu; Ontology; OWL.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Andrew, J. O. (2009). Databases: A beginner's guide. New York, USA: The McGraw-Hill Companies.

Edgard, M., Percy, S., Karin, B., José, V., & Marco, A. C.(2013). RDB2RDF: A relational to RDF plug-in for Eclipse. Software: Practice Expert, 43(4), 435-447.

Guntars, B. (2010). Mapping between relational databases and OWL ontologies: An example. Computer Science and Information Technologies, 756(3), 99-117.

Lei, Z., & Jing, L. (2011). Automatic generation of Ontology based on database. Journal of Computational Information Systems, 7(4), 1148-1154.

Microsoft. (2011). Northwind database. Retrieved from http://northwinddatabase.codeplex.com/

Microsoft. (2013). Pubs sample database. Retrieved from http://technet.microsoft.com/ en-us/library/aa238305%28v=sql.80%29.aspx/

Mohammed, R. C. L., Hicham, B., & Said, O. E. A. (2013). Transformation rules for building OWL Ontologies from relational databases. Paper presented at The Second International Conference on Advanced Information Technologies and Applications, UAE.

Mona, D., & Esmaeil, K. (2015). An approach for transforming of relational databases to OWL Ontology. International Journal of Web & Semantic Technology, 6(1),19-28.

Nguyen, L. H. H., Hoang, H. H., & Le, M. T. (2012). Convert relational model to semantic model based on Ontology. Hue University Journal of Science, 73(4), 115-124.

Noreddine, G., Khaoula, A., & Mohamed, B. (2012). Mapping relational database into OWL structure with data semantic preservation. OALib Journal,10(1), 42-47.

Yutao, R., Lihong, J., Fenglin, B., & Hongming, C. (2012). Rules and implementation for generating Ontology from relational database. Paper presented at The Second International Conference on Cloud and Green Computing, USA.

Wikipedia. (2016). Precision and recall. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/ Precision_and_recall/
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.2.233(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Phạm Thị Thu Thúy

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin