MÔ PHỎNG MÀN HÌNH RA-ĐA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỦ ẢNH TRONG GPU

Nguyễn Trung Kiên, Trương Khánh Nghĩa, Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Ra-đa là một trong những thiết bị được sử dụng rộng rãi và tích hợp trong nhiều loại phương tiện, trang bị như máy bay, tàu thuyền cũng như trong các loại vũ khí, khí tài hiện đại. Vì thế, trong quá trình xây dựng các hệ thống mô phỏng phục vụ huấn luyện sử dụng các trang thiết bị, mô phỏng nội dung hiển thị trên màn hình ra-đa là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc mô phỏng màn hình ra-đa thường phức tạp, khối lượng tính toán nhiều. Chính vì vậy, bài báo trình bày cách thức tiếp cận hiệu quả, sử dụng công nghệ lập trình trên card đồ họa để mô phỏng các nội dung, hiệu ứng trong quá trình hoạt động màn hình ra-đa. Phần lớn các tính toán sẽ được thực hiện trên bộ xử lý hiệu năng cao GPU của card đồ họa, dành thời gian xử lý trên CPU cho các tính toán khác do đó đảm bảo việc mô phỏng các màn hình ra-đa đáp ứng được yêu cầu hiển thị thời gian thực và là cơ sở để tích hợp với các nội dung mô phỏng khác trong hệ thống.

Từ khóa


Lập trình GPU; Mô phỏng;Phủ ảnh; Ra-đa; Shader;Texture mapping.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Blasband, C., Jorch, W., & Sigda, M. (1998). Physics-based radar simulation. Military Aerospace Electronics, 9(11), 250-262.

Cao, H.T. (2009). Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ thiết kế các hệ thống mô phỏng bán tự nhiên. Hà Nội, Việt Nam: Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Catmull, E. E. (1974). A subdivision algorithm for computer display of curved surfaces. (Doctoral Thesis), The University of Utah. Retrieved from https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/552576/6419248/1270507173137/catmull_thesis.pdf

Fabozzi,D. J., Holmberg, C. M., Duncan, B., Hancock, R., & McKay, J. (2010). High-performance computing interfaces for high-fidelity radar modeling. Paper presented at the 2010 DoD High Performance Computing Modernization Program Users Group Conference, USA.

Học viện PKKQ. (2012). Tổng hợp một số hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp trắc thủ đài ra-đa P-18, Kasta-2E, 36D6. Retrieved from http://hocvienpkkq.com

Mahafza, B.R.,& Elsherbeni, A.Z. (2004). MATLAB Simulations for radar systems design. Florida, USA: Chapman & Hall/CRC Press.

Matusik, W.,& Durand, F. (2012). Texture mapping &sharers[PowerPoint slides].Retrieved from https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-837-computer-graphicsfall/2012/lecturenotes/MIT6_837F12_Lec16.pdf

Mchale, J. (2015). Radar simulation tool for training and R&D announced by Presagis. Retrieved from http://mil-embedded.com/news/radar-simulation-tool-for-training-and-rd-announced-by-presagis/

Rufinus, T., Engeström, E., Andrade, E. S., &Hamilton, A. (2012). Depth and stencils. Retrieved from https://open.gl/depthstencils

Rost, R.J., Licea-Kane, B., Ginsburg, D., Kessenich, J.M., Lichtenbelt, B., Malan, H., & Weiblen, M. (2009). OpenGL Shading Language (3rd ed.). Boston, USA: Addison-Wesley.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.2.235(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Nguyễn Trung Kiên, Trương Khánh Nghĩa, Nguyễn Thị Lan

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin