MỘT MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG KÝ TỰ TRÊN CONTAINER VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

Lê Hoàng Thanh

Tóm tắt


Nhận dạng ký tự là một trong những lĩnh vực đang rất được quan tâm hiện nay nhằm xây dựng các chương trình có khả năng chuyển các hình ảnh thành các văn bản tài liệu. Kỹ thuật này được ứng dụng trong công tác quét và lưu trữ, đẩy nhanh việc nhập dữ liệu vào máy với ít lỗi hơn. Hiện tại trong lĩnh vực vận tải, công việc ghi nhận mã số của container được thực hiện chủ yếu bằng tay, vì vậy cần thiết phải có một giải pháp để nhận dạng tự động để tiết kiệm thời gian và công sức. Bài báo bước đầu đề xuất một mô hình giải quyết bài toán nhận dạng ký tự trên container dựa trên việc phân tách các ký tự và rút trích đặc trưng HOG. Kết quả bước đầu từ thực nghiệm chứng minh rằng mô hình đề xuất cho kết quả tương đối khả quan.

Từ khóa


HOG; Nhận dạng ký tự; Số container; SVM.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Alpaydin, E. (2014). Introduction to machine learning.Massachusetts, USA: MIT Press.

Cha, S. H. (2001). Use of distance measures in handwriting analysis. (Doctoral Thesis), State University, New York. Retrieved from https://www.researchgate.net/ profile/Sung- Hyuk_Cha/publication/33787096 Use of_distance measures in handwriting analysis electronic_resource/links/00b495177e4a98d3b7000000.pdf

Dalal, N., & Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. Paper presented at The IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05), USA.

De Campos, T. E., Babu, B. R., & Varma, M. (2009). Character recognition in natural images. Paper presented at VISAPP 2009, Portugal.

Du, K. L., & Swamy, M. N. (2006). Neural networks in a soft computing framework. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media.

Freund, Y., & Schapire, R. E. (1996). Experiments with a new boosting algorithm. Paper presented at Machine Learning: The Thirteenth International Conference, Italy.

International Organization for Standardization – ISO. (1995).ISO 6346. Retrieved from https://www.iso.org/standard/20453.html

Lương, M. B. (2003). Nhập môn xử lý ảnh số. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Said, H. E., Tan, T. N., & Baker, K. D. (2000). Personal identification based on handwriting. Pattern Recognition, 33(1), 149-160.

Trần, H. C. (2013). Nhận dạng ký tự quang học. Hà Nội, Việt Nam: Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Trier, Ø. D., Jain, A. K., & Taxt, T. (1996). Feature extraction methods for character recognition-a survey. Pattern Recognition, 29(4), 641-662.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.2.236(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Lê Hoàng Thanh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin