MÔ HÌNH HÓA TRI THỨC CHO MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG ONTOLOGY WEB LANGUAGE

Huỳnh Tuấn Anh

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp mô hình hóa tri thức một cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Ontology Web Language (OWL). Kết quả đạt được bao gồm các luật chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang Ontology và các Axiom bổ sung ngữ nghĩa cho một cơ sở dữ liệu quan hệ. Dựa trên các luật này, dữ liệu trong mô hình quan hệ có thể được chuyển đổi thành các bộ ba RDF/OWL cho các ứng dụng Sematic web.

Từ khóa


Mapping; Ontology; OWL; Relational Database; RDF; RDFS; Semantic web.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Arenas, M. (2012). A direct mapping of relational data to RDF. Retrieved from http://www.w3.org/TR/rdb-direct-mapping/

Ayoub, O., Mohamed, B., & Ilias, C. (2015). Creating an RDF graph from a relational database using SPARQL. Journal of Software, 10(4), 384-391.

Das, S. (2012). R2RML: RDB to RDF mapping language. Retrieved from http://www.w3.org/TR/r2rml/

Dean, A., & Jim, H. (2011). Semantic web for the working Ontologist (2nd ed.). Massachusetts, USA:Morgan Kaufmann.

Huỳnh. T. A. (2015). Các luật chuyển đổi từ CSDL quan hệ sang Ontology. Bài báo được trình bày tại Hội thảo khoa học CNTT và Truyền thông ICT 2015, Việt Nam.

Lei, Z., & Jing, L. (2011). Automatic generation of Ontology based on database. Journal of Computational Information Systems, 7(4), 1148-1154.

Mallede, W. Y., Marir, F., & Vassilev, V. T. (2013). Algorithms for mapping RDB schema to RDF for facilitating access to deep web. Paper presented at The First International Conference on Building and Exploring Web Based Environments, Spain.

Pascal, H., Markus, K., & Bijan, P. (2012). OWL 2 web Ontology language primer (2nd ed.). Retrieved from: http://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-primer-20121211/

Raji, G., &Nadine, C. (2007). Database to Ontology mapping generation for semantic interoperability. Paper presented at the Very Large Database Endowment ’07, Austria.

Shufeng, Z., Haiyun, L., Mei, H., & Huaiwei, Z. (2010). Ontology generator from relational database based on Jena. Computer and Information Science, 3(2), 21-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.2.237(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Huỳnh Tuấn Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin