MỘT SỐ PHONG TỤC TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG

Lê Ngọc Bính

Tóm tắt


Văn học dân gian là một bộ phận tồn tại và phát triển triển nhờ mạch sữa của văn hóa dân gian. Đến lượt mình, văn học dân gian lại chứa đựng những yếu tố văn hóa tộc người. Tìm hiểu một số phong tục được phản ánh trong sử thi Xơ Đăng như tục cưới hỏi, tục tiếp khách, tục kết nghĩa có thể thấy được những nét độc đáo trong đời sống văn hóa của dân tộc Xơ Đăng ở Tây Nguyên.

Từ khóa


Sử thi; Văn hóa tộc người; Xơ Đăng.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.243(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Lê Ngọc Bính

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin