THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Lê Vũ Đình Phi

Tóm tắt


Bài viết tập trung vào ba phần chính: (1) Cơ sở lý luận của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; (2) Thực trạng công tác đảm bảo chất lượng; (3) Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng và khuyến nghị. Các ý kiến này dựa vào kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cơ sở: "Biện pháp quản lý nâng cao hiệu qủa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đà Lạt" thực hiện năm 2011-2012.

Từ khóa


Đảm bảo chất lượng; Quản lý giáo dục; Trường Đại học Đà Lạt, Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.1.244(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Lê Vũ Đình Phi

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin