EQUIVALENCE THEOREM FOR GENERALIZED DEPENDENCIES IN RELATIONAL DATABASES

Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Thu Hà

Tóm tắt


In this paper, we present some new results related to the differential dependencies in relational databases. The main contributions are the following: (1) To introduce a new concept of generalized differential dependencies; (2) To claim and proof the equivalence theorem of consequences in the world of all relations, the word of two-tuple relations and propositional logic for the generalized differential dependencies; (3) To show an equivalence between generalized positive Boolean dependencies and generalized differential dependencies.


Từ khóa


Data dependencies; Positive Boolean dependencies; Differential dependencies.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.2.246(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Thu Hà

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin