A DATA CLUSTERING ALGORITHM WITH TOLERANCE RELATION

Nguyễn Văn Phúc, Trần Tuấn Minh

Tóm tắt


In this paper, w e present a data clustering method based on tolerance relation. The connectivity relation between objects, which is formed from tolerance sets, is a kind of equivalent relation of space partitions into several pairwise disjoint sets, called equivalent classes. Each cl ass contains objects which are considered equivalent only if they are connected. This is the basic idea of proposed clustering algorithm. Our method can discover clusters of arbitrary shapes even if they are not in a high density.


Từ khóa


Clustering; Spatial Databases; Tolerance Relation; Tolerance Set.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.2.248(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Văn Phúc, Trần Tuấn Minh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin