A STEGENOGRAPHY IN 3D MESH BY REARRANGING THE ORDER OF VERTEX PRESENTATION

Thái Duy Quý

Tóm tắt


This paper proposes a method of data hiding approach on 3D mesh objects in the representation domain by rearranging the order of the vertices based on a secret key string (a list vertex that was previously traversed as highly secret). This method can be applied to the vertex order, the order of polygon and the order index of polygon. This method also ensures the safety of data; each application can embed a little bit per vertex that not changes to the cover objects.


Từ khóa


Data hiding; Steganography; Data compression; Security; 3D Graphics Modelling.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.2.251(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Thái Duy Quý

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin