MỘT NHẬN XÉT VỀ ĐA THỨC LỒI CHẶT

Phạm Tiến Sơn

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi sẽ đưa ra các điều kiện cần và đủ để một đa thức lồi là lồi chặt.

Từ khóa


Đa thức lồi; Hàm lồi chặt; Điểm cực tiểu toàn cục.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.254(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Phạm Tiến Sơn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin