XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI CỦA HỆ PHỔ KẾ NƠTRON-GAMMA TỨC THỜI TRÊN DẢI NĂNG LƯỢNG TỪ 100 KEV ĐẾN 10 MEV

Mai Xuân Trung, Nguyễn Chí Dũng

Tóm tắt


Trong phân tích kích hoạt nơtron-gamma tức thời (prompt gamma neutron activation analysis (PGNAA)), việc xác định đường cong hiệu suất ghi của đỉnh năng lượng trên dải năng lượng từ 100 keV đến 10 MeV cũng như việc đánh giá sai số của giá trị hiệu suất trên miền năng lượng này là một yêu cầu thiết thực, nhằm để phân tích định lượng được các thành phần nguyên tố trong mẫu phân tích. Bài báo này trình bày phương pháp xây dựng đường cong hiệu suất ghi của hệ phổ kế phân tích kích hoạt nơtron-gamma tức thời theo cấu hình thực nghiệm tại kênh ngang số 2 Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.


Từ khóa


Đường cong hiệu suất; Hệ phổ kế nơtron-gamma.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.255(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Mai Xuân Trung, Nguyễn Chí Dũng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin