ĐO TIẾT DIỆN NƠTRON TOÀN PHẦN CỦA CARBON VÀ URAN TRÊN CÁC DÒNG NƠTRON PHIN LỌC 54 KEV VÀ 148 KEV TẠI LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT

Trần Tuấn Anh, Đậu Đức Từ, Vương Hữu Tấn, Phạm Đình Khang

Tóm tắt


Kỹ thuật phin lọc nơtron là công cụ đắc lực để tạo ra các dòng nơtron đơn năng. Trong vùng nơtron từ vài chục đến vài trăm keV, số liệu về tiết kiệm nơtron toàn phần rất quan trọng đối với việc nghiên cứu hạt nhân cơ bản, che chắn và thiết kế lò phản ứng nơtron nhanh. Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành xây dựng hệ đo nơtron truyền qua sử dụng ống đếm proton giật lùi LND-281 tại kênh số 4 Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt và được áp dụng để đo tiết diện nơtron toàn phần của C và U trên dòng nơtron phin lọc 54 keV và 148 keV với độ chính xác nhỏ hơn 2.5%. Kết quả thu được có sự phù hợp tốt so với kết quả của các công trình nghiên cứu gần đây và từ thư viện số liệu hạt nhân ENDF/B-VII.

Từ khóa


Phin lọc nơtron; Tiết diện nơtron toàn phần; Ống đếm proton giật lùi.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.256(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Trần Tuấn Anh, Đậu Đức Từ, Vương Hữu Tấn, Phạm Đình Khang

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin