TỔNG HỢP CÁC 5-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDROFURAN VÀ 7-(2-THIENYL)-2,8-DIOXABICYCLO [3.3.0]OCT-3-EN BẰNG PHẢN ỨNG VÒNG HÓA SỬ DỤNG MANGAN(III)

Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ

Tóm tắt


Các 1-Aryl-1-(2-thienyl)eten phản ứng với 2,4-pentandion hoặc etylacetoacetat trong acid acetic sôi dưới sự có mặt của mangan triacetat dihydrat để cho các 4,5-dihydrofuran mới có chứa vòng 2-thienyl ở vị trí 5. Mặt khác, các eten này cũng phản ứng tương tự với 3-acetyl-1-phenylpentan-1,4-dion tạo thành các 7-(2-thienyl)-2,8-dioxabicyclo[3.3.0]oct-3-en với hiệu suất cao. Kiểu ngưng tụ cis của sản phẩm 2 vòng được thảo luận một cách vắn tắt.


Từ khóa


Manganese(JII) acetate; Oxidative cycloaddition; cis fused dual cyclization.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.257(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin