KHẢO SÁT SỰ HẤP THU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT BỞI MnO2 VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR TRONG MẪU NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC-ECD

Lê Ngọc Chung, Nguyễn Đức Thuận

Tóm tắt


A method for the determination of organochlorine pesticides in the water samples by gas chromatography is described. The method consists of sorption of pesticides in water by Mn02 sorbent with a water: Chloroform (10:1, V/V) mixture. then the target compounds are desorbed with a acetone: n-hexane (3:1, V/V) mixture and final determination by GC-ECD. The method allows the determination of organochlorine pesticides (BHC; 4,4' DDT; 4,4' DDD; 4,4' DDE; aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan 1, endosulfan sulfate, heptachlor, heptachlor epoxide, methoxy chlor) with relative standard deviation of 10-15%.


Từ khóa


Organochlorine pesticides; GC-ECD method.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.258(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Lê Ngọc Chung, Nguyễn Đức Thuận

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin