TỪ TRUYỀN THUYẾT "MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY" ĐẾN TIỂU THUYẾT "TÌNH SỬ MỴ CHÂU" CỦA THÁI VŨ

Nguyễn Hữu Kim Duyên

Tóm tắt


Kế thừa truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy của dân gian, tiểu thuyết lịch sử Tình sử Mỵ Châu của nhà văn Thái Vũ đã có sự sáng tạo mới về chủ đề, bố cục, nghệ thuật xây dựng nhân vật, khắc họa không gian và thời gian. Qua đó, tác phẩm đã đóng góp một sự cách tân trên chặng đường từ truyền thuyết đến tiểu thuyết lịch sử và đưa thêm một bằng chứng về nguồn mạch dân gian trong văn học viết.

Từ khóa


Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy; Văn học viết; Truyền thuyết dân gian.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.259(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Hữu Kim Duyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin