MỘT SỐ TƯƠNG ĐỒNG VỀ CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG KIM NGAO TÂN THOẠI (KIM THỜI TẬP) VÀ TRUYỀN KỲ MẠN LỤC (NGUYỄN DỮ)

Lưu Thị Hồng Việt

Tóm tắt


Nguyễn Dữ là tác giả của tác phẩm "Truyển kỳ mạn lục" và Kim Thời Tập là tác giả của tác phẩm "Kim Ngao tân thoại". Nguyễn Dữ và Kim Thời Tập đã xây dựng thành công các kiểu nhân vật: vua, quan lại, nho sĩ, người phụ nữ và nhân vật thần linh, ma quái. Các kiểu nhân vật có những điểm tương đồng về vẻ đẹp hình thức, tài năng, văn thơ, táo bạo và chủ động trong tình yêu, có khí phách... Hai tác phẩm văn học này mang yếu tố hoang đường qua các chi tiết: người quan hệ và chung sống với các hồn ma, tiên nữ. Các nhân vật di chuyển đến các không gian khác nhau: hạ giới, thiên giới, địa ngục... rất dễ dàng. Các nhân vật nhận được sự giúp đỡ của các vị thần và các vật thần kỳ.

Từ khóa


Kim ngao tân thoại; Truyền kỳ mạn lục; Nguyễn Dữ; Kim Thời Tập.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.261(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Lưu Thị Hồng Việt

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin