VÀI Ý KIẾN XUNG QUANH NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG CÁC LỚP TỪ HÁN - VIỆT VÀ HÁN - HÀN, HÁN - NHẬT HIỆN ĐẠI

Cao Thế Trình

Tóm tắt


Các lớp từ Hán - Hàn, Hán - Nhật, và Hán - Việt trong tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt hiện đại có khác nhiều điểm dị biệt liên quan tới việc tiếp thu khoa học kỹ thuật và văn minh phương Tây nói chung của ba dân tộc từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỷ 20. Trong đó, người Nhật đã đi tiên phong trong việc dịch các khái niệm khoa học kỹ thuật và văn minh phương Tây sang ngôn ngữ của họ. Cách dịch thuật đó đã ảnh hưởng tới ngôn ngữ các dân tộc khác trong khu vực trong quá trình giao lưu ngôn ngữ, văn hóa và trong bối cảnh cả khu vực vương lên hội nhập vào thế giới hiện đại. Thế nhưng, mỗi dân tộc lại có những ứng xử riêng trong việc tiếp thu những khái niệm, thuật ngữ đó: người Hàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tiếng Nhật, do vậy gần với tiếng Nhật hơn; Trong khi người Việt tiếp thu các thuật ngữ, khái niệm đó chủ yếu thông qua các nguồn tài liệu chữ Hán, do vậy gần với tiếng Hán hơn.


Từ khóa


Ngôn ngữ học so sánh; Tiếng Hàn; Tiếng Nhật; Tiếng Việt.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.263(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Cao Thế Trình

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin