SÁCH HÁN NÔM VÀ TÁC PHẨM ĐỔNG VĨNH THI CỦA NGƯỜI NÙNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG TỤC TANG MA TRUYỀN THỐNG (KHẢO SÁT Ở HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG)

Nguyễn Huy Khuyến

Tóm tắt


Tang ma là một trong những nghi lễ vòng đời quan trọng theo quan niệm của người Nùng. Người chết không phải là hết mà chết đi là trở về cõi tiên, ngao du trong cõi tiên cảnh. Vì vậy, nghi lễ tang ma của người Nùng được tổ chức rất nghiêm chỉnh và phức tạp. Trong quá trình nghiên cứu tài liệu chữ Nôm Nùng, chúng tôi đã cố gắng giải mã nhiều cuốn sách của người Nùng, trong đó có cuốn Đổng Vĩnh Thi. Sách ghi chép 316 câu thơ bảy chữ, đồng thời cũng là lời hát đưa người chết trong lễ tang ma. Đây là cuốn sách có giá trị liên quan đến phong tục tang ma truyền thống độc đáo của người Nùng. Nhiều nghi thức mà cuốn sách ghi chép còn được áp dụng đến ngày nay. Việc tìm hiểu nội dung cuốn sách gắn với các nghi thức trong lễ tang ma phần nào giúp cho người đọc hiểu thêm về những nghi thức trong lễ tang ma của người Nùng nơi đây. Bên cạnh đó, tác giả cũng muốn cung cấp thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu về phong tục tang ma của người Nùng qua tư liệu Hán Nôm Nùng.


Từ khóa


Đổng Vĩnh; Tang ma; Nghi lễ; Tài liệu Hán Nôm Nùng.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.264(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Huy Khuyến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin