MỘT VÀI QUAN ĐIỂM MỚI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ BẰNG TRUNG CÔNG NGUYỄN HỮU CHỈNH

Trần Văn Bảo

Tóm tắt


Trong số các danh thần thời Lê-Trịnh được sử sách ghi chép thì Bằng Trung Công Nguyễn Hữu Chỉnh là một trong những người nổi tiếng nhất. Ông nổi tiếng vì bị coi là "gian hùng", vì bản tính ngông nghênh, vì sự nghiệp có lúc vinh hoa tột bậc, cũng vì ông có cái kết cục khá bi thảm. Bài viết này nêu lên một vài quan điểm mới về nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi này.

Từ khóa


Nguyễn Hữu Chỉnh; Thời Lê-Trịnh, Việt NamDOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.265(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Trần Văn Bảo

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin