NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH DU NHẬP CỦA ĐẠO TIN LÀNH VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHIL Ở LÂM ĐỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1975

Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Dựa trên nguồn tài liệu điền dã kết hợp với một số tư liệu đã công bố của các nhà nghiên cứu, bài báo này trình bày khái quát quá trình du nhập, phát triển của đạo Tin Lành trong cộng đồng người Chil ở Lâm Đồng giai đoạn trước năm 1975; đồng thời, tiến hành phân tích và lý giải nguyên nhân tại sao trong giai đoạn này, đạo Tin Lành - một tôn giáo độc thần có nguồn gốc từ phương Tây, nội dung giáo lý và thực hành nghi lễ có nhiều khác biệt so với tín ngưỡng đa thần truyền thống của người Chil lại du nhập và phát triển mạnh mẽ vào cộng đồng dân cư này. Kết quả của bài viết góp phần vào việc nghiên cứu đạo Tin Lành ở Tây Nguyên - một vấn đề được giới khoa học quan tâm hiện nay.


Từ khóa


Đạo Tin Lành; Tây Nguyên; Người Chil Lâm Đồng; Tín ngưỡng đa thần; Tôn giáo độc thần.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.267(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin