Lý thuyết Hình - Nền trong cấu trúc câu bị động

Nguyễn Tất Thắng

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu cấu trúc dạng bị động trên quan điểm của Lý thuyết Hình - Nền, một lý thuyết cơ bản trong Ngữ nghĩa học tri nhận. Dựa vào phép đối chiếu trong mối quan hệ Hình - Nền, bài báo khai thác cấu trúc dạng bị động trong tiếng Anh dưới góc độ tri nhận, đồng thời đưa ra các trường hợp khả thi và không khả thi khi sử dụng cấu trúc dạng bị động trong tiếng Anh.

Từ khóa


Lý thuyết Hình - Nền; Ngữ nghĩa học tri nhận; Cấu trúc bị động; Tiếng Anh.



DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.268(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Tất Thắng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin