BÀI TOÁN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

Phạm Thị Hoa Hạnh

Tóm tắt


Trao quyền tự chủ cho các trường đại học là bước đổi mới quan trọng trong quá trình đổi mới quản lý giáo dục và phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục đại học hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tự chỉ tại các trường đại học công lập, các đơn vị đã gặp phải nhiều vướng mắc, làm cho việc thực hiện tự chủ vẫn chưa đạt được mục đích mong muốn. Bài viết này phân tích những khó khăn khi thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi trong các trường đại học công lập, để từ đó đề xuất một số giải pháp cả ở cấp vĩ mô và vi mô nhằm nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính trong các đơn vị này.

Từ khóa


Tự chủ đại học; Quản lý giáo dục đại học; Tự chủ tài chính.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.269(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Phạm Thị Hoa Hạnh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin