THỰC HÀNH KĨ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC TRONG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN “THỰC HÀNH GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC”

Nguyễn Thị Ái Minh

Tóm tắt


Bài báo này nhấn mạnh lợi ích của phản hồi tích cực đối với người dạy và người học, đặc biệt là đối với sinh viên sư phạm. Phần đầu bài báo giới thiệu khung lí thuyết về phản hồi tích cực. Sau đó là nghiên cứu thực hành phản hồi tích cực trong dạy và học học phần Thực hành giảng dạy bộ môn Sinh học tại trường Đại học Đà Lạt.


Từ khóa


Phản hồi tích cực; Sinh học; Trường Đại học Đà Lạt.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Nguyễn Thanh Bình, Đào Thị Oanh, Vũ Thị Sơn, & Nguyễn Thị Hằng (2011). Tài liệu tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, THPT (Quyển 2). Hà Nội. (Tài liệu lưu hành nội bộ).

Phạm Đình Văn (2012). Các biện pháp thu nhận và sử dụng thông tin phản hồi về kết quả học tập của sinh viên để nâng cao chất lượng dạy học môn Phương pháp dạy học ở trường Đại học Sư phạm. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Võ Ngọc Vĩnh (2013). Quản lí chất lượng dạy học ở trường THPT theo hướng tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể. Tóm tắt luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Brounstein, M. (n.d.). Giving constructive feedback. Web site: http://www.dummies.com/how-to/content/giving-constructive-feedback.html

Duffy, K. (2013). Providing constructive feedback to students during mentoring. Nursing Standard, 27,31,50-56.

Hills, L. (2010). Giving and receiving constructive feedback: A staff training tool. Medical Practice Management, 356-359.

Murray, C., Rosen, L., & Staniland, K (Eds.). (2010). The nurse mentor and reviewer update book. Mc Graw-Hill Education (UK).

Ovando, M. N. (1994). Constructive feedback: A key to successful teaching and learning. The international Journal of Educational Management, 19-22.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 (Văn kiện Đại hội Đảng XI). (2011, 3 4). http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=989&id=BT531160686

http://dictionary.reference.com. http://dictionary.reference.com/browse/information?s=t

Intel Corporation. Phản hồi của giáo viên và bạn học. http://www.intel.vn/content/dam/www/program/education/apac/vn/vi/documents/project-design/strategies/vn-project-design-instructional-strategies-feedback.pdf

Norwest Territories/ Human Resources. Giving Constructive Feedback. https://www.cabrillo.edu/services/jobs/pdfs/giving-feedback.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.27(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Thị Ái Minh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin