GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyễn Xuân Bang, Lê Thị Bích Chi

Tóm tắt


Bài viết này tập trung nghiên cứu việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng trên cơ sở 41 bản án, quyết định của các tòa án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác xét xử cũng như thực trạng pháp luật điều chỉnh hợp đồng tín dụng ngân hàng như: Hoàn trả các loại lãi; Vấn đề ủy quyền tham gia tố tụng; Tài sản bảo đảm tiền vay, và các vấn đề khác. Chúng tôi đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như công tác xét xử tại tòa án.

Từ khóa


Tranh chấp hợp đồng; Tín dụng ngân hàng; Lâm Đồng.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.3.3&4.270(2013)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2013 Nguyễn Xuân Bang, Lê Thị Bích Chi

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin