ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Bùi Văn Hùng

Tóm tắt


Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là của cả loài người tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội, chấm dứt thời kỳ nô dịch của chủ nghĩa thực dân đối với các dân tộc Á, Phi, Mỹ Latinh. Đó là kết quả của 21 năm kháng chiến anh dũng và vô cùng gian khổ của nhân dân Việt Nam anh hùng, buộc đế quốc Mỹ và các thế lực phản động quốc tế phải thừa nhận những điều cơ bản của Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bài viết này của chúng tôi mong muốn góp phần làm sáng tỏ các bước thắng lợi của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc trường chinh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 – 1975, đi đến thắng lợi cuối cùng – Đại thắng mùa Xuân 1975.

Từ khóa


Đại thắng mùa xuân 1975; Giải phóng dân tộc; Thống nhất đất nước; Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.273(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Bùi Văn Hùng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin