YẾU TỐ THỜI CƠ TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975

Nguyễn Thị Hà Giang

Tóm tắt


Thời cơ là một yếu tố quan trọng trong chiến tranh. Nó có tác dụng xoay chuyển và đảo lộn toàn bộ cục diện trận chiến nếu được nắm bắt kịp thời. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Bài viết này tập trung làm sáng tỏ sự vận dụng thời cơ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 ở các khía cạnh: tạo thời cơ, nắm thời cơ và chớp thời cơ chiến lược của Đảng ta. Từ đó, góp phần làm phong phú kho tàng nghệ thuật quân sự trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Từ khóa


Thời cơ; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; Nghệ thuật quân sự.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.275(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Nguyễn Thị Hà Giang

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin