KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Dương Công Hiệp

Tóm tắt


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân Việt Nam, tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết này góp phần làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với việc dựng lại bối cảnh lịch sử của đất nước trước khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy nổ ra, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các khía cạnh quốc tế, ngoại giao của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

Từ khóa


Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Giải phóng miền Nam; Thống nhất đất nước.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.276(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Dương Công Hiệp

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin