BỐI CẢNH QUỐC TẾ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều phức tạp, đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, xuất phát từ chính nghĩa của mình, trên cơ sở phân tích đúng đắn tương quan lực lượng, nắm bắt được xu thế và tình hình vận động của cách mạng thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện những đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn. Nhờ vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân cách đây vừa tròn 40 năm, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ khóa


Bối cảnh quốc tế; Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đại thắng mùa Xuân 1975.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.278(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin