NGHỆ THUẬT NGHI BINH TẠO THẾ TRONG CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN NĂM 1975

Lê Thị Nhuấn

Tóm tắt


Mùa Xuân năm 1975, quân dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch mở đầu đã tiêu diệt và làm phá vỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của quân ngụy ở miền Nam. Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên là kết quả của nghệ thuật nghi binh tạo thế, thu hút lực lượng của địch sang hướng khác, khiến địch đoán sai về lực lượng, vị trí bố trí của ta và tạo bất ngờ trong tác chiến. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới nghệ thuật nghi binh tạo thế trong chiến dịch Tây Nguyên trên các phương diện: mục đích, nguyên tắc chỉ đạo hoạt động nghi binh, hình thức và biện pháp nghi binh nhằm khẳng định sự sáng tạo và phát triển của nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Từ khóa


Nghệ thuật nghi binh; Chiến dịch Tây Nguyên, Đại thắng mùa Xuân 1975.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.279(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Lê Thị Nhuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin