TRUYỆN CỔ TÂY NGUYÊN VÀ TRUYỆN CỔ ĐÔNG NAM Á - MỘT SỐ MOTIF CHUNG

Lê Hồng Phong

Tóm tắt


Truyện cổ Tây Nguyên có những tương đồng và khác biệt với khu vực Đông Nam Á về thể loại, nhân vật, nội dung văn học và giá trị văn hóa. Bài viết giới thiệu những tương đồng và một vài khác biệt của các thể loại truyện cổ Tây Nguyên trong tương quan khu vực về phương diện motif.


Từ khóa


Đông Nam Á; Motif; Truyện cổ; Tây Nguyên; Tương đồng.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Viện Đông Nam Á (1983), Văn học các nước Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội.

Chu Xuân Diên (1994), Về phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn hóa dân gian, Tập san Khoa học, ĐHTH TpHCM, số 1/1994, tr. 44 – 55.

Ngô Văn Doanh và… tuyển soạn (1990), Truyện cổ Thái Lan, Nxb. Trẻ, Tp.HCM.

. Phạm Đức Dương (1998), Giải mã truyện cổ Lào theo phương pháp tiếp cận văn hóa học, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 1, tr 51 – 58.

Nguyễn Tấn Đắc (1995), Về các nền văn học dân tộc ở Đông Nam Á, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 8, tr. 2 – 4.

Bích Hà (1998), Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong cổ tích Việt Nam và Đông Nam Á, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.

Trương Sĩ Hùng biên soạn (1988), Thần thoại Đông Nam Á, Hội Văn nghệ Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trương Sĩ Hùng biên soạn (1987), Truyện trạng Đông Nam Á, Sở VHTT Gia Lai – Kon Tum.

Lê Hồng Phong (2006), Tìm hiểu truyện cổ Tây Nguyên trường hợp Mạ và K’Ho, TT nghiên cứu Quốc học - Nxb. Văn học, Hà Nội.

Tuyết Phượng và … biên soạn, dịch (1981), Hợp tuyển văn học Lào, Nxb.Văn học, Hà Nội.

Huỳnh Ngọc Trảng… dịch (1987), Panchatantra, Nxb Trẻ, Tp.Hồ Chí Minh.

Lưu Đức Trung và…(1989), Văn học Ấn Độ, Lào, Campuchia, Nxb. Gíao dục, Hà Nội.

Đặng Nghiêm Vạn (1997), Huyền thoại về nạn hồng thủy và nguồn gốc tộc người, Nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, T1, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, tr. 803 – 863.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.28(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Lê Hồng Phong

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin