ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 – THẮNG LỢI CỦA ĐƯỜNG LỐI GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Nguyễn Trường Sơn

Tóm tắt


Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cách mạng tiến bộ, phản ánh đúng xu thế phát triển của thời đại, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra và lãnh đạo, thỏa mãn khát vọng thiêng liêng cùng mục tiêu lý tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp toàn dân ta đoàn kết, làm nên những thắng lợi vĩ đại mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đảng ta đã kết hợp và phát huy cao độ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, tiềm năng của đất nước, của dân tộc với sự ủng hộ mạnh mẽ, sâu rộng của bầu bạn khắp năm Châu đối với cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Ngày nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vẫn luôn là bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường đưa đất nước và dân tộc ta tiến lên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Từ khóa


Đại thắng mùa Xuân 1975; Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.280(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Nguyễn Trường Sơn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin