LÂM ĐỒNG TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975

Ngô Xuân Trường

Tóm tắt


Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, được sự chỉ đạo của Khu ủy Khu VI, Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh ủy Tuyên Đức đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh phối hợp với lực lượng của trên chi viện đồng loạt tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Lâm Đồng ngày 28/3/1975 và tỉnh Tuyên Đức ngày 3/4/1975, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiếp tục tấn công địch, giải phóng các tỉnh còn lại của Khu VI, mở thông quốc lộ 20 và quốc lộ 1 để các đơn vị chủ lực đánh chiếm phía Đông Bắc Sài Gòn, góp phần kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ khóa


Lâm Đồng; Tuyên Đức; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.3&4.283(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Ngô Xuân Trường

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin