PHƯƠNG THỨC TỰ SỰ TRONG “BỌN LÀM BẠC GIẢ” CỦA ANDRÉ GIDE VÀ “THIẾU QUÊ HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TUÂN TỪ GÓC NHÌN CẤU TRÚC LUẬN

Trần Thị Bảo Giang

Tóm tắt


André Gide là một trong số những tác giả nổi tiếng của văn học Pháp nói riêng, của văn học thế giới thế kỷ XX nói chung. “Bọn làm bạc giả”, tiểu thuyết duy nhất của ông, được xếp vào một trong những tiểu thuyết xuất sắc nhất của thế kỷ XX. Trong tiểu thuyết này, André Gide đã giới thiệu một phương thức tự sự mới. Qua đó, cuộc sống hiện thực được tái hiện với tất cả sự phức tạp, đa diện, hỗn độn… của nó. Với những cống hiến giá trị này, Gide đã tạo một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của văn học thời kỳ hiện đại. Tiếp nhận, học hỏi văn học Pháp, rộng hơn là văn học phương Tây, Nguyễn Tuân đã tìm được nhiều điểm chung với André Gide.


Từ khóa


André Gide; Ảnh hưởng của văn học Pháp; Cấu trúc luận; Nguyễn Tuân; Phương thức tự sự.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


André, G. (2008). Bọn làm bạc giả. (Phan. V. T., Dịch giả). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Barthes, R. (1997). Độ không của lối viết. (Ngọc, N., Dịch giả). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Đặng, Đ. A. (1995). Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây hiện đại. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đinh, R. T. (2004). Một số quan niệm về đam mê trong văn học Pháp từ thời trung cổ đến Balzac. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 11, 82-91.

Hoàng, N. (1998). Có gì chung giữa Nguyễn Tuân và André Gide. Tạp chí Văn học, (4), 25-29.

Newton, K. M. (1997). Twentieth century literary theory (2nd ed.). New York, USA: St. Martin's Press.

Lê, B. H. (2006). Nghệ thuật Franz Kafka. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lộc, T. P. (2002). André Gide: Đời văn và tác phẩm. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lữ, N. H. (1996). Tuyển tập Nguyễn Tuân (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Michel, T. (2002). Năm chìa khóa để hiểu Gide. Trong Lộc, T. P. (Chủ biên), André Gide, Đời văn và tác phẩm. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Phan, N. (1993). Ảnh hưởng của văn học Pháp tới văn học Việt Nam giai đoạn 1932 - 1945. Tạp chí Văn học, (4), 24-29.

Phùng, T. V. (2010). Tiểu thuyết trên đường đổi mới nghệ thuật. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Richard, A., Chris, G., Ziauddin, S., & Patrick, C. (2006). Nhập môn chủ nghĩa hậu hiện đại. (Đăng, T. T., Dịch giả). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Tôn, M. T. (2002). Nguyễn Tuân, tác phẩm và dư luận. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Trần, S. Đ. (2008). Tự sự học (2nd ed.). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Văn, C. (1994). Mấy ý nghĩ về thơ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.284(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Trần Thị Bảo Giang

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin