KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Hồ Quang Thanh

Tóm tắt


Nghiên cứu này tham chiếu theo mô hình lý thuyết chấp nhận công nghệ (Technology Aceptance Model - TAM) để xây dựng và khẳng định các thành phần, yếu tố tác động đến sự chấp nhận và sẵn sàng ứng dụng giao dịch dịch vụ công trực tuyến của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA), phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis - CFA) và mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modeling - SEM) được sử dụng để kiểm định thang đo, các mối quan hệ trong mô hình lý thuyết về hệ thống dịch vụ công trực tuyến (PSSO - Public Service Systems Online). Kết quả phân tích dữ liệu từ 287 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho thấy, các thành phần: Hỗ trợ của cơ quan chức năng; Tính hữu ích; và Tính dễ sử dụng có ảnh hưởng đến Thái độ và Ý định sẵn sàng sử dụng giao dịch trực tuyến. Mô hình nghiên cứu giải thích được khoảng 75% những biến động của sự chấp nhận và mức độ sẵn sàng giao dịch các dịch vụ công trực tuyến.

Từ khóa


Dịch vụ công; Lâm Đồng; PSSO; TAM; Trực tuyến.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Abied, A. A., Shiratuddin, M. F., & Wong, K. W. (2015). Factors affecting Libyan citizens in adoption of e-government services: A research framework. The paper presented at The International Conference on Information Technology & Society, Malaysia.

Agarwal, P., & Prasad, J. (1997). The role of innovation characteristics and perceived voluntariness in the acceptance of information technologies. Decision Sciences, 28, 557-582.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Belanche, D., Casaló, V. L., & Flavián, C. (2012). Integrating trust and personal values into the technology acceptance model: The case of e-government services adoption. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 15(4), 192-204.

Belanger, F., & Carter, L. (2008). Trust and risk in e-government adoption. Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 1-15.

Carter, L., Weerakkody, V., Phillips, B., & Dwivedi, Y. K. (2016). Citizen adoption of e-government services: Exploring citizen perceptions of online services in the United States and the United Kingdom. Information Systems Management, 33(2), 124-140.

Chính phủ. (2009). Nghị định số 56/2009/ NĐ-CP Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

Chính Phủ. (2011). Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ. (2017). Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

Colesca, S. E., & Liliana, D. (2008). E-government adoption in Romania. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2(6), 647-651.

Compeau, D. H., & Huff, S. (1999). Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: A longitudinal study. MIS Quarterly, 23(2), 145-158.

Dahi, M., & Ezziane, Z. (2015). Measuring e-government adoption in Abu Dhabi with technology acceptance model (TAM). International Journal of Electronic Governance, 7(3), 206-231.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 310-340.

Davis, F. D., Bagozzi, R., & Warshaw, P. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35, 982-1003.

Ebbers, W. E., Pieterson, W. J., & Noordman, H. N. (2008). Electronic government: Rethinking channel management strategies. Government Information Quarterly, 25, 181-201.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts, USA: Addison-Wesley Press.

Hair, J. F. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. London, England: Pearson Education Publishing.

Harrell, J. F. (2015). Regression modeling strategies: With applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis (2nd ed.). Berlin, Germany: Springer International Publishing.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. (2017). Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2017. Hà Nội, Việt Nam: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Holmes-Smith, Cunningham, E., & Coote, L. (2006). Structural equation modelling: From the fundamentals to advanced topics. New York, USA: School Research, Evaluation and Measurement Services.

Hsiao, C. H., Wang, H. C., & Doong, H. S. (2012). A study of factors influencing e-government service acceptance intention: A multiple perspective approach. Berlin, Germany: Springer Press.

Hussein, R., Mohamed, N., Ahlan, A. R., Mahmud, M., & Aditiawarman, U. (2010). G2C adoption of e-government in Malaysia: Trust, perceived risk, and political self-efficacy. International Journal of Electronic Government Research, 6(3), 57-72.

Jabnoun, & Al-Tamimi. (2003). Measuring perceived service quality at UAE commercial banks. International Journal of Quality and Reliability Management, 20(4), 47-55.

Jackson, C., Chow, S., & Leitch, R. (1997). Toward an understanding of the behavioral intention to use an information system. Decision Sciences, 28(2), 357-389.

Jaeger, P. T., & Matteson, M. (2009). E-government and technology acceptance: The case of the implementation of section 508 guidelines for Websites. Electronic Journal of e-Government, 7(1), 87-98.

Jöreskog, K., & Sörbom, D. (2001). LISREL. 8: User's reference guide. Chicago, USA: Scientific Software International Inc.

Kane, G. C., Fichman, R. G., Gallaugher, J., & Glaser, J. (2009). Community relations 2.0. Harvard Business Review, 87, 45-50.

Khưu, H. V., & Nguyễn, T. M. (2011). Một số nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 14(Q1), 55-64.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York, USA: The Guilford Press.

Kwon, O., & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in Human Behavior, 26(2), 254-263.

Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & Management, 40, 191-204.

Malhotra, Y., & Galletta, D. (1999). Extending the technology acceptance model to account for social influence: Theoretical bases and empirical validation. The paper presented at The Hawaii International Conference on System Sciences, USA.

Muthen, B., & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables: A note on the size of the model. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 45, 19-30.

Nan, Z., Xunhua, G., & Guoqing, C. (2008). IDT-TAM integrated model for IT adoption. Tsinghua Science and Technology, 13(3), 306-311.

Ngai, E. W., Poon, J. K., & Chan, Y. H. (2007). Empirical examination of the adoption of WebCT using TAM. Computers and Education, 48, 250-267.

Nguyễn, D. T., & Cao, H. T. (2011). Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 14(Q2), 97-105.

Nguyễn, Đ. T. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Lao động-Xã hội.

Nguyễn, T. B., & Lê, N. X. (2014). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 30, 8-14.

Phạm, Q. T., & Nguyễn, N. H. (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thôi thúc mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người tiêu dùng TP. HCM. Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM, 55(4), 38-50.

Thomas, C. (1998). Maintaining and restoring public trust in government agencies and their employees. Administration and Society, 30(2), 166-193.

Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS Quarterly, 15(1), 125-143.

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test. Decision Sciences, 27(3), 451-481.

Venkatesh, V. (1999). Creation of favorable uses perceptions: Exploring the role of intrinsic motivation. MIS Quarterly, 23, 239-260.

Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model. Information Systems Research, 11(4), 342-365.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.288(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Hồ Quang Thanh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin