TÍCH HỢP BÀI TẬP MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ THEO HÌNH THỨC HỒ SƠ TÀI LIỆU HỌC CÁ NHÂN VÀO VIỆC VIẾT THƯ TÍN THƯƠNG MẠI

Hứa Thị Tin

Tóm tắt


Bài viết này trình bày kết quả việc tích hợp bài tập mô phỏng (simulation tasks) và đánh giá theo hình thức hồ sơ tài liệu học cá nhân (portfolio assessment) vào việc viết thư tín thương mại trong các lớp tiếng Anh thương mại tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt, đồng thời khảo sát thái độ của người học đối với phương pháp tích hợp này trong quá trình học viết thư tín thương mại. Nghiên cứu này dựa trên thuyết dạy học theo nhiệm vụ (Task-based Language Teaching - viết tắt TBLT), sử dụng bài tập mô phỏng, và thuyết đánh giá theo hình thức hồ sơ tài liệu học cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tích hợp bài tập mô phỏng và đánh giá theo hình thức hồ sơ tài liệu học cá nhân dạng điện tử vào việc dạy viết thư tín thương mại đem lại một số lợi ích nhất định cho người học, tuy vẫn còn một vài hạn chế trong quá trình thực nghiệm và một vài vấn đề cần cân nhắc nếu muốn phương pháp này đem lại hiệu quả cao hơn.

Từ khóa


Dạy ngôn ngữ theo nhiệm vụ; Đánh giá theo hồ sơ tài liệu học cá nhân; Thư tín thương mại.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Archibald, D.A. & Newmann, F.M. (1992). Approaches to Assessing Academic Achievement. In H. Berlak et al. (Eds.), Toward a New Science of Educational Testing and Assessment. Albany. NY: State University of New York Press.

Cambridge, B. L. (2001). Electronic Portfolios as Knowledge Builders. In B.L. Cambridge et al. (Eds.), Electronic Portfolios: Emerging Practices in Student, Faculty, and Institutional Learning. Washington, DC: American Association for Higher Education.

Đào, T.T.P. (2014). Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Theo Nhiệm Vụ Trong Tiến Trình Giảng Dạy Ngoại Ngữ - Công Đoạn Xây Dựng Hoạt Động Dạy Học. Ngôn Ngữ & Đời Sống, 12 (230), 77-81.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.

Ferrari, L. & Zhurauskaya, D. (2012). E-Portfolios for Language Learning and Assessment. 5 th International conference “ICT for Language learning and Assessment”.

Hamp-Lyons, L. & Condon, W. (1998). Assessing the Portfolio: Principles for Practice, Theory, and Research. Cresskill, NJ. Hampton Press.

Hu, R. (2013). Task-Based Language Teaching: Responses from Chinese Teachers of English. The Electronic Journal for English as a Second Language, 16 (4).

Jeevaratnam, G. (2013). Portfolio as an Assessment Tool in French Foreign Language Classroom. International Journal of Scientific Research, 2 (11), 155-156.

Jones, L. & Alexander, R. (2000). New International Business English. Cambridge: Cambridge University Press.

Lee, J. (2000). Tasks and Communicating in Language Classrooms. Boston: McGraw-Hill.

Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology, 140, 1–55.

Littlejohn, A. (2005). Company to Company: A task-based approach to business emails, letters and faxes. Cambridge: Cambridge University Press.

Milanovic, M. & SavilIe, N. (1996). Introduction. In M. Milanovic and N. Saville (Eds.), Performance Testing, Cognition, and Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Nguyen, V. H. (2014). Review of Notion and Framework of Task-Based Language Teaching. International Journal of English Language and Linguistics Research, 2 (1), 39-48.

Sampath, D. & Zalipour, A. (2009). Practical Approaches to the teaching of Business English. Proceedings of the 2nd International Conference on Teaching and Learning (ICTL 2009). INTI University College, Malaysia.

Wang, M. (2003). Business Communication Teaching Reform: A Tentative Study of Sino-Finnish International E-mail Project.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Harlow, U.K.: Longman Addison- Wesley.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.29(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Hứa Thị Tin

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin